Regulamin

1. Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego dostępnego pod adresem xerografia.pl (zwanego dalej „Serwisem”).

Właścicielem i administratorem strony xerografia.pl jest Przedsiębiorstwo Prywatne CHODAK Ewa Talacha z siedzibą w Warszawie przy ul. Grójecka 122, o numerze NIP: 5220063152, REGON: 010324077, zwana dalej Drukarnią.

Regulamin skierowany jest do osób korzystających z usług Drukarni (zwanych dalej „Klientami”). Właściciel Serwisu jest również jego Administratorem. Dane Klientów – podawane przez nich dobrowolnie – są przez niego przetwarzane zgodnie z informacjami zawartymi w polityce prywatności dostępnej w Serwisie. Klienci mają prawo wglądu w treść swoich danych osobowych przetwarzanych przez. Administratora, jak również możliwość ich aktualizowania.

2. Zasady działania

Przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Drukarnią są usługi poligraficzne realizowane przez. Drukarnię (zwane dalej „Produktami”). Klientami Drukarni mogą być osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej, jak osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (nabywające Produkty od Drukarni dla celów związanych z tą działalnością, a także kupujące Produkty dla celów niezwiązanych z prowadzoną przez siebie działalnością). Zakupu Produktów mogą dokonywać zarówno osoby prawne, jak i jednostki, które nie posiadają osobowości prawnej.

Korzystanie z usług poligraficznych, oferowanych przez Drukarnię, jest możliwie po założeniu przez Klienta konta i wypełnieniu formularzu rejestracyjnego. Konieczne jest wypełnienie wszystkich pól znajdujących się w formularzu, w tym nadanie loginu oraz indywidualnego hasła do konta. Do założenia konta wymagane jest zaakceptowanie Regulaminu.

Założenie konta w Serwisie oznacza zapoznanie się z treścią Regulaminu i zaakceptowanie opisanych w nim warunków.

Dane podane przez Klienta w procesie rejestracji powinny być prawdziwe oraz aktualne. Klient podczas korzystania z Serwisu ma obowiązek przestrzegać przepisów prawa, a także postępować zgodnie z dobrymi obyczajami.

Klient, który założy konto w Serwisie, może dokonać zmiany indywidualnego hasła. Ma także możliwość zmiany podanego przez siebie adresu e-mail, numeru telefonu oraz adresu. Nie może natomiast zmienić loginu.

Drukarnia może podjąć decyzję o pozbawieniu Klienta prawa do użytkowania Serwisu lub ograniczenia dostępu do jego zasobów w przypadku gdy Klient nie będzie przestrzegał zasad współpracy przedstawionych w Regulaminie.

Serwis zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach oferowanych usług poligraficznych w dowolnym czasie.

Drukarnia do każdego zamówienia – zarówno dokonywanego przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą, jak i przez Klienta dokonującego zakupu niezwiązanego z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową – wystawia dokument sprzedaży w formie elektronicznej. W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą jest to faktura VAT. Drukarnia informuje Klienta za pośrednictwem wiadomości e-mail o możliwości pobrania dokumentu potwierdzającego sprzedaż.

3. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Drukarnią

Przedmiotem Umowy Sprzedaży są usługi poligraficzne realizowane przez Drukarnię, których własności zostały określone przez Klienta w trakcie procesu składania zamówienia za pośrednictwem Serwisu. Z cenami poszczególnych produktów można zapoznać się za pomocą Serwisu.

Do zawarcia Umowy Sprzedaży potrzebne jest założenie przez Klienta konta w Serwisie, a następnie złożenie zamówienia. Potwierdzenie zakupu przez Klienta oznacza jednocześnie akceptację Regulaminu.

Klientowi, po złożeniu przez niego zamówienia za pośrednictwem Serwisu, Drukarnia Przedsiębiorstwo Prywatne CHODAK Ewa Talacha przesyła wiadomość na adres e-mail wykorzystany podczas zakładania konta w Serwisie. E-mail stanowi potwierdzenie otrzymania zamówienia przez Drukarnię i zawiera on informacje dotyczące zamówionych Produktów (nazwę, parametry, ceny, adres i sposób przesyłki, wybraną metodę płatności). Z tymi informacjami Klient może zapoznać się także za pomocą konta utworzonego w Serwisie.

Drukarnia rozpoczyna pracę nad realizacją zamówionych przez Klienta usług poligraficznych po zweryfikowaniu warunków płatności. Warunkiem koniecznym do rozpoczęcia procesu realizacji jest również dostarczenie przez Klienta niezbędnych plików. Przyjęcie przez Drukarnię prawidłowych plików od Klienta jest jednoznaczne z zawarciem Umowy Sprzedaży.

Nawiązanie Umowy Sprzedaży między Klientem a Drukarnią oznacza, że Klient akceptuje otrzymywanie dokumentów, m.in. faktur oraz faktur korygujących, drogą elektroniczną.

Forma kontaktowania się Klienta oraz Drukarni jest zależna od konfiguracji ustawień. Komunikacja może być realizowana za pomocą wiadomości SMS oraz/albo wiadomości e-mail, jak również wiadomości umieszczonych w Serwisie. Xerografia. nie ma wpływu na to, z jaką skutecznością wiadomości dostarczane do Klienta.

Drukarnia ma prawo odstąpić od Umowy Sprzedaży zawartej między nią a Klientem w ciągu 14 dni kalendarzowych od jej zawarcia, bez podania przyczyny.

Umowa Sprzedaży między Klientem a Drukarnią nie zostaje zawarta, jeśli do zamówienia nie zostały dołączone prawidłowe pliki. W takim przypadku zamówienie podlega anulowaniu po dwóch tygodniach od jego złożenia. Jeśli klient uiści opłatę za zamówienie, to jego anulowanie będzie przebiegać w sposób opisany w kolejnym punkcie.

Klient ma możliwość anulowania zamówienia opłaconego przelewem, jeżeli Drukarnia nie rozpoczęła jego realizacji. W takiej sytuacji klient otrzyma zwrot środków na konto w ciągu 14 dni roboczych.

Drukarnia zabezpiecza, utrwala i udostępnia Klientowi treść nawiązanej z nim Umowy Sprzedaży za pomocą udostępnienia Regulaminu w Serwisie, jak również za pośrednictwem wiadomości elektronicznej stanowiącej potwierdzenie złożenia zamówienia przez Klienta. Dodatkowo, Drukarnia utrwala i zabezpiecza dokument w swoim systemie informatycznym.

W przypadku gdy Umowa Sprzedaży zawierana jest między Drukarnią a osobą, która w rozumieniu prawa nie jest konsumentem, odpowiedzialność Drukarni z tytułu rękojmi jest wyłączona, zgodnie z art. 558 § 1 kodeksu cywilnego (Strony mogą odpowiedzialność z tytułu rękojmi rozszerzyć, ograniczyć lub wyłączyć. Jeżeli kupującym jest konsument, ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest dopuszczalne tylko w przypadkach określonych w przepisach szczególnych.

4. Pliki dostarczane przez Klienta

Sprawdzenie plików dostarczonych przez Klienta do Drukarni polega na ocenie ich przygotowania technicznego do druku.

Drukarnia, po stwierdzeniu nieprawidłowości w plikach otrzymanych od Klienta, informuje go o konieczności naniesienia poprawek. Informacja udostępniona jest w Serwisie, przy danym zleceniu, jak również przekazywana jest przez Drukarnię na adres e-mail Klienta.

Po zaakceptowaniu plików dostarczonych przez Klienta, Drukarnia rozpoczyna proces realizacji zamówienia.

Pliki otrzymane od Klienta nie są archiwizowane przez Drukarnię.

Przedsiębiorstwo Prywatne CHODAK Ewa Talacha nie ponosi odpowiedzialności za pliki graficzne otrzymane od Klienta. Jeśli są to treści niezgodne z prawem, Drukarnia może nie wyrazić zgody na wykonanie zamówienia.

Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości w funkcjonowaniu oprogramowania wykorzystywanego do obróbki graficznej.

Klient odpowiedzialny jest za dostarczenie właściwych plików do Drukarni. W Serwisie opublikowane są informacje na temat odpowiedniego przygotowania projektu.

Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za znajdujące się w projekcie Klienta błędy ortograficzne, interpunkcyjne oraz merytoryczne.

5. Metody płatności

Jeśli strony Umowy Sprzedaży nie postanowią inaczej, to Drukarnia rozpoczyna proces realizacji zamówienia złożonego przez Klienta po uregulowaniu przez niego należności za projekt.

Klient może uiścić opłatę za zamówienie za pomocą płatności elektronicznych, a także przy użyciu karty płatniczej. Czynność ta dokonywana jest przy wykorzystaniu portali zajmujących się obsługą płatności on-line.

Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia związane z przekazywaniem środków przez systemy płatnicze ani za automatyczne anulowanie złożonego przez Klienta zamówienia.

Drukarnia może podjąć decyzję o wprowadzeniu innych metod płatności za zamówienie.

6. Dostawa zamówienia

Dostawa Produktów, będących przedmiotem Umowy Sprzedaży między Drukarnią a Klientem, realizowana jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Produkty dostarczane są na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania zamówienia za pośrednictwem Serwisu.

Klient ma możliwość dokonania zmiany adresu dostawy za pośrednictwem Serwisu, jeśli proces realizacji zamówienia nie został ukończony.

Jeżeli Umowa Sprzedaży nie stanowi inaczej, Klient ponosi opłatę za dostarczenie do niego Produktów.

Z orientacyjnymi terminami realizacji zamówień Klient może zapoznać się za pośrednictwem Serwisu. Czas wykonania zlecenia przez Drukarnię jest indywidualny, zależny od danego zamówienia.

Produkty dostarczane są do Klienta za pośrednictwem poczty albo firm kurierskich. Wysyłane są one w paczkach lub na paletach, w zależności od tego, jakie są ich wymiary. Dostarczenie zamówienia odbywa się w inny sposób niż wymienione w przypadku gdy Drukarnia oraz Klient postanowią inaczej.

Osoba dokonująca zamówienia ma obowiązek odbioru dostarczonych do niej Produktów. W przeciwnym wypadku Drukarnia może dochodzić roszczeń związanych z nieodebraniem zamówienia przez Klienta.

7. Warunki reklamacji

Obowiązkiem Drukarni jest wykonanie Produktów będących przedmiotem zamówienia Klienta w taki sposób, by nie posiadały one wad.

Klient może zgłosić reklamację w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania przez niego zamówienia.

Warunkiem przyjęcia reklamacji jest wypełnienie formularza reklamacyjnego. Muszą zostać opisane w nim nieprawidłowości otrzymanych Produktów.

Rozpatrzenie reklamacji przez firmę Przedsiębiorstwo Prywatne CHODAK Ewa Talacha następuje maksymalnie w ciągu 14 dni roboczych. Termin może zostać wydłużony, jeśli do rozpatrzenia formularza potrzebne okaże się uzupełnienie informacji przez Klienta lub udostępnienie przez niego reklamowanych Produktów.

Drukarnia informuje Klienta o wyniku rozpatrzenia formularza poprzez adres e-mail wskazany podczas zakładania konta w Serwisie.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia formularza Klient otrzymuje zwrot na podane przez niego konto bankowe i fakturę korygujące.

Drukarnia zaleca Klientowi sprawdzenie zawartości paczki po jej otrzymaniu, w obecności kuriera. W przypadku uszkodzenia Produktów zaleca się spisanie protokołu szkody. Może to przyczynić się do skrócenia terminu oczekiwania na decyzję w sprawie reklamacji.

Klient może odwołać się od decyzji Drukarni dotyczącej reklamacji w ciągu 5 dni roboczych.

8. Prawo odstąpienia od umowy

Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów w ciągu 14 dni (poza kosztem bezpośredniego zwrotu zamówionych Produktów). Wynika to z art. 27 ustawy o prawach konsumenta. Odstąpienie od umowy przez konsumenta może nastąpić poprzez złożenie do Drukarni oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Jeżeli Klient zdecyduje się na odstąpienie od umowy, to zostaje ona uznana za niezawartą. W przypadku gdy oświadczenie o odstąpieniu od umowy zostało złożone przez Klienta przed przyjęciem oferty przez Drukarnię, oferta ta nie obowiązuje.

Drukarnia nie ma obowiązku zwracania Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów, jeśli zdecydował się on na inny sposób dostawy niż najtańszy.

Klient ma 14 dni kalendarzowych na zwrócenie Drukarni Produktów będących przedmiotem Umowy Sprzedaży.

Przedsiębiorstwo Prywatne CHODAK Ewa Talacha  jest zobowiązana do zwrotu środków Klientowi w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania od niego oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Na Kliencie spoczywa odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktów, będących przedmiotem Umowy Sprzedaży, która spowodowana jest wykonywaniem czynności wykraczających poza konieczne do sprawdzenia funkcjonowania oraz właściwości Produktów.

9. Postanowienia końcowe

Klient może zapoznać się z informacjami dotyczącymi ochrony oraz przetwarzania danych przez Drukarnię za pośrednictwem zakładki Polityka prywatności.

W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, zawarte m.in. w kodeksie cywilnym oraz ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Przedsiębiorstwo Prywatne CHODAK Ewa Talacha  zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w treści Regulaminu z istotnych przyczyn. Należą do nich m.in. zmiany dostępnych metod regulowania należności przez Klientów, sposobów dostarczania Produktów do Klientów, a także zmiany w przepisach prawnych.

Spory pomiędzy Drukarnią a Klientem, będącym w rozumieniu prawa polskiego konsumentem, będą rozstrzygane przez sąd właściwy według przepisów kodeksu cywilnego. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji oraz dochodzenia roszczeń. Może zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej albo skorzystać z pomocy miejskiego/powiatowego rzecznika konsumentów. Ma również możliwość zwrócenia się o pomoc do jednej z organizacji specjalizujących się w ochronie konsumentów (np. Stowarzyszenia Konsumentów Polskich). W przypadku gdy Klient nie jest konsumentem, spory pomiędzy nim a Drukarnią będą rozstrzygane przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Drukarni.

Celem niniejszego Regulaminu nie jest ograniczenie praw konsumenta. W przypadku ewentualnych niezgodności informacji zawartych w Regulaminie z przepisami ustawy o prawach konsumenta, stosować należy prawa przyznane konsumentowi w ramach ustawy.