Polityka prywatności

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem
serwisu internetowego xerografia.pl  (zwanego dalej: „Serwisem Internetowym“).

2. Właścicielem Serwisu Internetowego i jednocześnie administratorem danych jest Przedsiębiorstwo Prywatne „CHODAK” Ewa Talacha z siedzibą w Warszawie (02-367), ul. Grójecka 122, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem Z-534, NIP: 5220063152, REGON: 010324077, zwana dalej PP CHODAK.

3. Dane osobowe zbierane przez PP CHODAK za pośrednictwem Serwisu Internetowego są przetwarzane zgodnie
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.

4. PP CHODAK dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Użytkowników odwiedzających Serwis
Internetowy.

§ 1 Rodzaj przetwarzanych danych, cele oraz podstawa prawna

1. PP CHODAK zbiera informacje dotyczące osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami
prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, zwani dalej łącznie jako Użytkownicy.

2. Dane osobowe Użytkowników są zbierane w przypadku:

  a) rejestracji konta w Serwisie Internetowym, w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym
kontem. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi Konta (art. 6 ust. 1 lit.
b RODO);

  b) składania zamówienia w Serwisie Internetowym, w celu wykonania umowy sprzedaży. Podstawa prawna:
niezbędność do wykonania umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

  c) subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter), w celu wykonania umowy, której przedmiotem jest usługa
świadczona drogą elektroniczną. Podstawa prawna – zgoda osoby, której dane dotyczą na wykonanie
umowy o świadczenie usługi Newsletter (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

  d) korzystania z usługi formularza kontaktowego w Serwisie Internetowym w celu wykonania umowy
świadczonej drogą elektroniczną. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie
usługi formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

  e) korzystania z usługi Zapytaj o ofertę w Serwisie Internetowym w celu wykonania umowy świadczonej drogą
elektroniczną. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi formularza
kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

  f) korzystania z usługi chat, w celu wykonania umowy, której przedmiotem jest usługa świadczona drogą
elektroniczną lub w celu wykonania umowy sprzedaży, jeśli Użytkownik składa zamówienie przy
wykorzystaniu usługi nieodpłatnej Chat. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy
o świadczenie usługi chat lub niezbędność do wykonania umowy sprzedaży – jeśli Użytkownik składa
zamówienie przy wykorzystaniu usługi nieodpłatnej Chat (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

3. W przypadku rejestracji konta w Serwisie Internetowym, Użytkownik podaje:

  a) adres e-mail;

  b) imię i nazwisko;

  c) numer telefonu.

4. W przypadku Przedsiębiorców, powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o:

  a) firmę Przedsiębiorcy;

  b) numer NIP.

5. Podczas rejestracji konta w Serwisie Internetowym Użytkownik samodzielnie ustala indywidualne hasło dostępu do
swojego konta. Użytkownik może zmienić hasło, w późniejszym czasie, na zasadach opisanych w §5.

6. W przypadku składania zamówienia w Serwisie Internetowym, Użytkownik podaje następujące dane:

  a) adres e-mail;

  b) dane adresowe:

  a. kod pocztowy i miejscowość;

  b. ulica wraz z numerem domu/mieszkania.

  c) imię i nazwisko;

  d) numer telefonu.

7. W przypadku Przedsiębiorców, powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o:

  a) firmę Przedsiębiorcy;

  b) numer NIP.

8. W przypadku skorzystania z usługi Newsletter, Użytkownik podaje jedynie swój adres e-mail.

9. W przypadku skorzystania z usługi formularza kontaktowego, Użytkownik podaje następujące dane:

  a) adres e-mail;

  b) imię i nazwisko;

  c) numer telefonu.

10. W przypadku skorzystania z usługi Zapytaj o ofertę, Użytkownik podaje następujące dane:

  a) adres e-mail;

  b) imię i nazwisko;

  c) firmę Przedsiębiorcy;

  d) numer telefonu.

11. W przypadku skorzystania z usługi chat, Użytkownik podaje następujące dane:

  a) imię.

12. Podczas korzystania ze Strony Internetowej Serwisu mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności:
adres IP przypisany do komputera Użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny,
rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.

13. Od Użytkowników mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach,
w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w naszym Serwisie
Internetowym. Podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na
ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.

14. W celu ustalania, dochodzenia i egzekucji roszczeń mogą być przetwarzane niektóre dane osobowe podane przez
Użytkownika w ramach korzystania z funkcjonalności w Serwisie Internetowym takie jak: imię, nazwisko, dane
dotyczące korzystania z usług, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki Użytkownik korzysta z usług, inne
dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody. Podstawa prawna
prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń
oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.

15. Przekazanie danych osobowych do PP CHODAK jest dobrowolne, w związku z zawieranymi umowami sprzedaży, czy też
świadczenia usług za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie
określonych w formularzach danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Użytkownika,
zaś w przypadku składania zamówienia bez Rejestracji Konta Użytkownika uniemożliwi złożenie i realizację
zamówienia Użytkownika.

§ 2 Komu udostępniane lub powierzane są dane oraz jak długo są przechowywane?

1. Dane osobowe Użytkownika przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta PP CHODAK przy prowadzeniu Serwisu Internetowego. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych
i okoliczności, albo podlegają poleceniom PP CHODAK co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty
przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).

  a) Podmioty przetwarzające. PP CHODAK korzysta z dostawców, którzy przetwarzają dane osobowe wyłącznie na polecenie PP CHODAK. Należą do nich m.in. dostawcy świadczący usługę hostingu, usługi księgowe, dostarczający systemy do marketingu, systemy do analizy ruchu w Serwisie Internetowym, systemy do analizy skuteczności kampanii marketingowych; 

  b) Administratorzy. PP CHODAK korzysta z dostawców, którzy nie działają wyłącznie na polecenie i sami ustalają cele i sposoby wykorzystania danych osobowych Użytkowników. Świadczą oni usługi płatności elektronicznych
oraz bankowe.

2. Lokalizacja. Dostawcy usług mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

3. Dane osobowe Użytkowników przechowywane są:

  a) W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda wówczas dane osobowe
Użytkownika przetwarzane są przez PP CHODAK tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody
przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić PP CHODAK i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat
sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej – trzy lata.

  b) W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, wówczas dane osobowe
Użytkownika przetwarzane są przez PP CHODAK tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym
czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi
inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.

4. Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Użytkownikom lepszej obsługi, analizy danych
statystycznych i dostosowania Serwisu Internetowego do preferencji Użytkowników, a także administrowania
Serwisem Internetowym.

5. W przypadku, gdy Użytkownik wybierze płatność poprzez system PayU, jego dane osobowe są przekazywane
w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166 Poznań, ul.
Grunwaldzka 182), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe
Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000274399.

6. W przypadku, gdy Użytkownik dokona subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter) na jego adres e-mail PP CHODAK będzie wysyłać wiadomości elektroniczne zawierające informacje handlowe o promocjach i nowych produktach
dostępnych w Serwisie Internetowym.

7. W przypadku skierowania żądania PP CHODAK udostępnia dane osobowe uprawnionym organom państwowym,
w szczególności jednostkom organizacyjnym Prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

§ 3 Mechanizm cookies, adres IP

1. Serwis Internetowy używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez PP CHODAK na urządzeniu
końcowym osoby odwiedzającej Serwis Internetowy, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie
zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia” oraz indywidualną, losowo wybraną
liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane
przez PP CHODAK produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Serwis Internetowy.
Dają też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych produktów w Serwisie
Internetowym.

2. PP CHODAK wykorzystuje dwa typy plików cookies:

  a) Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są
usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych
osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputerów Użytkowników.

  b) Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Użytkownika i pozostają tam do
momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie
jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Użytkowników.

3. PP CHODAK wykorzystuje cookies własne w celu:

  a) uwierzytelniania Użytkownika w Serwisie Internetowym i zapewnienia sesji Użytkownika w Serwisie
Internetowym (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu
Internetowego ponownie wpisywać loginu i hasła;

  b) analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które
pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Strony Internetowej Serwisu, co umożliwia
ulepszanie jej struktury i zawartości.

4. PP CHODAK wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu:

  a) prezentowania na stronach informacyjnych Serwisu Internetowego, mapy wskazującej lokalizację biura PP CHODAK za pomocą serwisu internetowego maps.google.com (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc
z siedzibą w USA);

  b) ułatwienia komunikacji za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu z wykorzystaniem narzędzia do
prowadzenia chatu Czater.pl (administrator cookies zewnętrznego: EBROS Mariusz Rosa z siedzibą przy ul. Olimpijska 27, 05-220 Zielonka);

  c) zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google
Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA).

5. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Użytkowników Serwisu Internetowego. W szczególności tą
drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Użytkowników wirusów lub innego niechcianego
oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Użytkownicy mają możliwość
ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji
korzystanie ze Serwisu Internetowego będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików
cookies.

6. Poniżej przedstawiamy jak można zmienić ustawienia popularnych przeglądarek internetowych w zakresie
stosowania plików cookies:

  a) przeglądarka Internet Explorer;

  b) przeglądarka Microsoft EDGE;

  c) przeglądarka Mozilla  Firefox;

  d) przeglądarka Chrome;

  e) przeglądarka Safari;

  f) przeglądarka Opera.

7. PP CHODAK może gromadzić adresy IP Użytkowników. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Serwis Internetowy przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem.
Adres IP jest wykorzystywany przez PP CHODAK przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy
administrowaniu i udoskonalaniu Serwisu Internetowego, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej
identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Serwisu
Internetowego.

8. Serwis Internetowy zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. PP CHODAK nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące.

§ 4 Prawa osób, których dane dotyczą

1. Prawo do cofnięcia zgody – podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO.

  a) Użytkownik ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił PP CHODAK.

  b) Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody.

  c) Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez PP CHODAK zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.

  d) Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Użytkownika żadnych negatywnych konsekwencji, może jednak
uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem PP CHODAK może świadczyć
jedynie za zgodą.

2. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych – podstawa prawna: art. 21 RODO.

  a) Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną
sytuacją – wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli PP CHODAK przetwarza jego dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes, np. marketing produktów i usług PP CHODAK prowadzenie statystyki
korzystania z poszczególnych funkcjonalności Serwisu Internetowego oraz ułatwienie korzystania ze Serwisu
Internetowego, a także badanie satysfakcji.

  b) Rezygnacja w formie wiadomości e-mail z otrzymywania komunikatów marketingowych dotyczących
produktów lub usług, będzie oznaczać sprzeciw Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych,
w tym profilowania w tych celach.

  c) Jeżeli sprzeciw Użytkownika okaże się zasadny i PP CHODAK nie będzie miał innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych, dane osobowe Użytkownika zostaną usunięte, wobec przetwarzania których, Użytkownik wniósł sprzeciw.

3. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – podstawa prawna: art. 17 RODO.

  a) Użytkownik ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych.

  b) Użytkownik ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:

      a. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane  lub w których były przetwarzane;

      b. wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były      przetwarzane w oparciu o jego zgodę;

      c. wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach marketingowych;

      d. dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;

      e. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego
w prawie Unii lub prawie Państwa członkowskiego, któremu PP CHODAK podlega;

      f. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.

  c) Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody,
PP CHODAK może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia,
dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego
przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega PP CHODAK. Dotyczy to
w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, które to dane zachowywane
są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług PP CHODAK czy też dodatkowo
adresu zamieszkania/adresu korespondencyjnego, numeru zamówienia, które to dane zachowywane są dla
celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z zawartymi umowami sprzedaży lub świadczeniem
usług.

4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – podstawa prawna: art. 18 RODO.

  a) Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. Zgłoszenie żądania,
do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwia korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których
korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. PP CHODAK nie będzie też wysyłał
żadnych komunikatów, w tym marketingowych.

  b) Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych w następujących
przypadkach:

      a. gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas PP CHODAK ogranicza ich wykorzystanie
na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni;

      b. gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych Użytkownik zażąda
ograniczenia ich wykorzystania;

      c. gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane
ale są one potrzebne Użytkownikowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

      d. gdy wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych – wówczas ograniczenie następuje na czas
potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na szczególną sytuację – ochrona interesów, praw
i wolności Użytkownika przeważa nad interesami, które realizuje Administrator, przetwarzając dane
osobowe Użytkownika.

5. Prawo dostępu do danych – podstawa prawna: art. 15 RODO.

  a) Użytkownik ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy przetwarza dane osobowe, a jeżeli ma to
miejsce, Użytkownik ma prawo:

      a. uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;

      b. uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych,
o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych
Użytkownika albo o kryteriach ustalania tego okresu (gdy określenie planowanego okresu przetwarzania
danych nie jest możliwe), o prawach przysługujących Użytkownikowi na mocy RODO oraz o prawie
wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu
decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych
danych poza Unię Europejską;

      c. uzyskać kopię swoich danych osobowych.

6. Prawo do sprostowania danych – podstawa prawna: art. 16 RODO.

  a) Użytkownik ma prawo do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jego danych
osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Użytkownik, którego dane
dotyczą ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym przez przedstawienie
dodatkowego oświadczenia, kierując prośbę na adres poczty elektronicznej zgodnie z §6 Polityki Prywatności.

7. Prawo do przenoszenia danych – podstawa prawna: art. 20 RODO.

  a) Użytkownik ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył Administratorowi, a następnie
przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Użytkownik ma również
prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio takiemu
administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. W takim przypadku Administrator prześle dane osobowe
Użytkownika w postaci pliku w formacie csv, który jest formatem powszechnie używanym, nadającym się do
odczytu maszynowego i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego administratora danych
osobowych.

8. W sytuacji wystąpienia przez Użytkownika z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, PP CHODAK spełnia żądanie
albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli
jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – PP CHODAK nie będzie mógł spełnić żądania
w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Użytkownika uprzednio w terminie
miesiąca od otrzymania żądania – o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.

9. Użytkownik może zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzana jego danych
osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień.

10. Użytkownik ma prawo żądać od PP CHODAK przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie
w sposób wskazany w §6 Polityki Prywatności.

11. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie
naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

§ 5 Zarządzanie bezpieczeństwem – hasło

1. PP CHODAK zapewnia Użytkownikom bezpieczne i szyfrowane połączenie podczas przesyłania danych osobowych oraz
podczas logowania się do Konta Użytkownika w Serwisie. PP CHODAK stosuje certyfikat SSL wystawiony przez jedną
z czołowych światowych firm w zakresie bezpieczeństwa i szyfrowania przesyłanych danych przez sieć Internet.

2. W przypadku, gdy Użytkownik posiadający konto w Serwisie Internetowym utracił w jakikolwiek sposób hasło
dostępu, Serwis Internetowy umożliwia wygenerowanie nowego hasła. PP CHODAK nie wysyła przypomnienia hasła. Hasło jest przechowywane w formie zaszyfrowanej, w sposób uniemożliwiający jego odczytanie. Celem wygenerowania
nowego hasła należy podać adres e-mail w formularzu dostępnym pod linkiem „Nie pamiętasz hasła”, podanym
przy formularzu logowania do konta w Serwisie Internetowym. Użytkownik na adres poczty elektronicznej podany
podczas rejestracji lub zapisany w ostatniej zmianie profilu konta otrzyma wiadomość elektroniczną zawierającą
przekierowanie do dedykowanego formularza udostępnionego na Stronie Internetowej Serwisu, gdzie Użytkownik
będzie miał możliwość ustalenia nowego hasła.

3. PP CHODAK nigdy nie wysyła żadnej korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej z prośbą o podanie danych do logowania, a w szczególności hasła dostępowego do konta Użytkownika.

§ 6 Zmiany Polityki Prywatności

1. Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym PP CHODAK poinformuje Użytkowników z wyprzedzeniem 7 dni.

2. Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: xerografia@xerografia.pl

3. Data ostatniej modyfikacji: 09.07.2018 r.